پيروان شما آينه شما

پيروان شما آينه شما متن زیر مطالبی را در مورد پيروان شما آينه شما ارائه می نماید:     بخشي از سلول هاي مغز و نورون ها خاصيت آينه اي دارند. هيجان را درك و تقليد مي كنند. يكي از دستاوردهاي علم نورولوژي اجتماعي كشف نورون هاي آينه اي است. …