انتقاد سازنده و موثر

انتقاد سازنده و موثر را با هنر فن بیان تجربه کنید         تمایل به تایید شدن و انجام کارها و رفتارهای کامل مورد تایید دیگران در همه انسان ها وجود دارد در مقابل تایید شدن انتقاد قرار می گیرد که عاملی در جهت اصالح اعمال است. مسلما …