کارکنان را سربلند کنیم

کارکنان را سربلند کنیم ←مدیری میگفت: یکی از کارکنان شرکت در حین کار دچار حادثه شد، جراحت پیدا کرد و بالاجبار مدتی در بیمارستان بستری شد. بعد از آن، چند هفته ای را در دوران نقاهت در منزل استراحت کرد و ما (مدیران شرکت) به دلیل گرفتاری و مشغله کاری …