به تیم‌خود آزادی عمل بدهید

به تیم‌خود آزادی عمل بدهید ←به تیم‌تان آزادی عمل بدهید و برای الگو گرفتن متن زیر را مطالعه بفرمایید: ←حداقل از زمان فردریک تیلور، پدر مدیریت علمی،«کنترل» محور اصلی سازمان‌ها بوده است: کنترل هزینه‌ها،قیمت‌ها،سرمایه‌گذاری و مخصوصا افراد،به نظر می‌رسد که کنترل آن چیزی است که یک مدیر باید انجام دهد:ایجاد …