ده نکته از کتاب اثر مرکب

ده نکته از کتاب اثر مرکب ده نکته از کتاب اثر مرکب را در متن زیر دنیال بفرمایید: قسمت اول ۱- سکه جادویی یک ریالی ◊اثر مرکب اصل به دست آوردن پاداشهای بزرگ از طریق مجموعهای از انتخاب های کوچک و هوشمندانه است،یعنی شما با قدمهایی کوچک که خیلی به …