مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع انسانی یکی از مباحث مهم سازمانی می باشد که می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: ◊نمیتوان کارکنان را در فقر اطلاعاتی قرار داد و از آنها توقع توانمندی داشت،یکی از ابزارهای توانمندی کارکنان این است که اطلاعات مورد نیاز سازمان به آنها ارائه گردد،ارائه …

امید، انتظار، دوپامین

امید، انتظار، دوپامین امید، انتظار، دوپامین را در متن زیر دنبال بفرمایید:   احتمالاً شما افراد زیادی را دوروبر خودتان دیده‌اید که حاضر نیستند به خاطر یک لیوان آب تا یخچال بروند اما برای یک نخ سیگار که چه عرض کنم، برای یک چوب‌کبریت حاضرند در نیمه‌شب دربه‌در به دنبال …