بازنگری قرارداد

بازنگری قرارداد متن زیر اطلاعاتی در مورد بازنگری قرارداد ارائه می نماید. پس از مشخص شدن درخواست مشتری و مشخصات فنی مورد نیاز محصول از قبیل نقشه ها و استانداردها،جنس مواد ،زمان وشرایط تحویل و بعد از تحویل ( بصورت مکتوب ، تلفنی ، حضوری و يا به صورت مناقصه) …