8 نکته کلیدی GMP قسمت سوم

8 نکته کلیدی GMP 8 نکته کلیدی GMP: 3-پییشگیری از آلودگی متقاطع :آلودگی متقاطع عبارت است از انتقال آلودگی های میکروبی یا شیمیایی به محصولات غذایی که از سایر مواد غذایی کار با دست بر روی مواد غذایی ویا بر اثر جابجایی های و نقل و انتقال های محیطی در …