امپاتی (empathy) چیست؟

امپاتی (empathy) چیست؟ امپاتی (empathy) چیست؟با ما همراه بمانید: ♦ امپاتی به معنی خود را به جای دیگران قرار دادن است؛ مادری کودکش را به گردش می برد، او خیلی خوشحال است اما کودک زار زار گریه می کند. جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر …

امپاتی (empathy ) چیست؟

امپاتی (empathy ) چیست؟     “امپاتی” به معنی خود را به جای دیگران قرار دادن است. مادری کودکش را به گردش می برد. او خیلی خوشحال است اما کودک زار زار گریه می کند. مادر ابتدا دلیل گریه کودک را نمی فهمد اما وقتی خود را جای کودک می …