راه حل هایی برای اجتناب از به تاخیر انداختن وظایف

راه حل هایی برای اجتناب از به تاخیر انداختن وظایف       تعلل در کارها و به تأخیر انداختن امور ممکن است دلایل مختلف داشته باشد تا زمانی که علت اصلی آن برایتان روشن نباشد، هر اقدامی برای حل کردن آن، ممکن است وضع را بدتر کند در این …