اموال مشتری ایزو 9001

اموال مشتری دريافت اموال مشتري توسط شرکت و تكميل فرم …… نصب برچسب بر روي كليه اموال مشتري ،كه برچسب شامل موارد زير ميباشد: -تاريخ ورود -نام مشتري -كليه ابزارهاي مشتري كه جهت ساخت / آزمون / ابزار بازرسي و تجهيزات تحويل مي گردند بايستي داراي بر چسب دائم و …