اختصاص دادن امتیاز شغلی

اختصاص دادن امتیاز شغلی این موضوع حساس ترین مرحله ارزشیابی است زیرا در تعیین امتیاز برای هر عامل شغل ممکن است کارشناس تحت تاثیر پیش داوری،نظریات شخصی و یا بلاخره فشارهای محیط قرار گیرد. برای مثال مثلا بعضی کارشناسان ارزشیابی ذاتا تمایل به دادن امتیاز زیاد به بعضی وظائف و …