مقاله علل عدم توسعه

مقاله علل عدم توسعه     خلاقیت در ابداع الگوی میانبر علت اصلی عدم توسعه کشور،خلاقیت برخی ها در ابداع الگوی میانبر برای موفقیت است‼️ سه اصل اساسی برای دستیابی به موفقیت موارد زیر است: 1-بیشتر از دیگران بدان. 2-بیشتر از دیگران کار کن. 3-کمتر از دیگران توقع داشته باش. (منتسب …