کارکنان مدیر جدید را دوست داشته باشند

کارکنان مدیر جدید را دوست داشته باشند کارکنان مدیر جدید را دوست داشته باشند متن زیر گویای این مساله می باشد:     الگوهای رفتاری مطلوب را به‌طور غیرمستقیم به کارکنان‌تان بیاموزید! -هر مدیری باید بداند که گوش کارکنان از پند و نصیحت‌های مدیران پیش از او پر است و …