مذاکره کننده حرفه‌ای

مذاکره کننده حرفه‌ای شوید متن زیر مطالبی را در مورد مذاکره کننده حرفه‌ای بیان می نماید: بخش پنجم (پایانی) ۴۶- باید بدانید که چه زمانی وقت فرار است گاهی اوقات شما با این تفکر وارد یک مذاکره می‌شوید که «خب اگر همه‌چیز طبق نقشه پیش نرفت از ادامه بحث فرار …