تعالی سازمانی چیست؟

تعالی سازمانی چیست؟     مفهوم تعالی تعالی به عملکرد برجسته مدیریت یک سازمان که به دستیابی به نتایج درخشان منتهی شده و از مفاهیم بنیادی مدیریت به شرح ذیل نشات گرفته باشد اطلاق می شود،نتیجه گرایی، تمرکز بر مشتری، راهبری و ثبات در هدف و مقصود و مدیریت بر …

منطق ارزیابی در الگوی تعالی سازمانی

منطق ارزیابی در الگوی تعالی سازمانی: یکی از ابزارهای توانمند و کارای مدیریتی و همچنین چارچوب ارزیابی پویایی، منطق ارزیابی RADAR است که برای ارزیابی عملکرد یک سازمان، رویکردی ساختار یافته را ایجاد می کند. منطق ارزیابی RADAR در حالت ایده آل خود موارد زیر را مطرح می کند: سازمان …