الگوي بلوغ قابليت كاركنان

الگوي بلوغ قابليت كاركنان (‌People-Capability maturity model)       روابط انساني از نهضت روابط انساني تا امروز تلاشهاي بسياري درباره رشد جوامع از طریق توسعه منابع انسانی و سپس رشد وتوسعه سازمانها، صورت گرفته است که بعضي از آنها منجر به ايجاد روشها ، رويه ها ، استانداردها و …