الگوي ارزشيابي اثربخشی دوره های آموزش( كرك پاتريك)

الگوي ارزشيابي اثربخشی دوره های آموزش( كرك پاتريك)   بيشتر مدل هاي ارزشيابي مشهور در سال هاي گذشته براساس الگوي ارزشيابي آموزشي چهار سطحي بنا شده اند كه اولين بار توسط كرك پاتريك ارائه شده بوداين الگو به عنوان الگويي جامع ، ساده و عملي براي بسياري از موقعيتهاي آموزشي …