مدل الماس

مدل الماس در برگيرنده 3 عنصر اصلي و 3 عنصر توانمندساز است برای اطلاعات بیشتر در مورد مدل الماس به متن زیر توجه بفرمایید:   عناصر اصلي عبارتند از: 1) برنامه‌ريزي 2) تحليل هزينه‌ها 3) مديريت عملكرد و عناصر توانمندساز عبارتند از: 1- مديريت تغيير 2- نظام پاسخگويي 3- نظام …