استاندارد IATF 16949:2016

الزامات سیستم مدیریت کیفیت از دید استاندارد IATF 16949:2016 الزامات سیستم مدیریت کیفیت از دید استاندارد IATF 16949:2016 را در متن زیر دنبال بفرمایید: ◊در استاندارد تازه انتشار یافته IATF 16949 که بروز شده استاندارد ایزو تی اس است، الزاماتی برای اجرا در سازمان ها ارائه شده است که هر …

استاندارد ایزو 17020

استاندارد ایزو 17020     الزامات ایزو 17020 ایزو 17020 استاندارد ایزو 17020 شامل الزامات برای صلاحیت نهادهای انجام دهنده بازرسی و همچنین بی طرفی و انسجام در فعالیت های بازرسی آن ها می باشد،مراحل بازرسی شامل طراحی،بررسی نوع،بازرسی اولیه، بازرسی در حین کار یا بازبینی می باشد،در استاندارد ایزو 17020 …