مشتری واقعا چه چیزی از یک شرکت می‌خواهد؟

مشتری واقعا چه چیزی از یک شرکت می‌خواهد؟   استراتژی گالوپ در بیست سال اخیر، گالوپ با بیش از یک میلیارد مشتری از سراسر جهان مصاحبه کرد و از آنها در مورد اینکه یک مشتری واقعا چه چیزی از یک شرکت می‌خواهد پرسید و همان‌طور که انتظار می‌رفت توقعات مشتریان …