تعریف الزام

الزام نیاز یا انتظاری که بیان می شود، عموما یا متداول یا الزامی است. یادآوری 1: «عموما متداول» به معنی آن است که تجربه متداول یا معمول برای سازمان و طرف های ذی نفع  است که نیاز یا انتظار مورد بحث، متداول شده است. یادآوری 2: یک الزام مشخص شده …

الزامات قانونی و مقرراتی

الزامات قانونی و مقرراتی حداقل سیزده بار اصطلاح “الزامات قانونی و مقرراتی ” در استاندارد ایزو 9001:2015 از جمله مقدمه و ضمیمه A آمده است. این مقاله تلاشی برای درک معنای این اصطلاحات می باشد. اصطلاح “الزامات قانونی و  مقرراتی” می تواند الزام قانونی بیان شود؛ همانطور که در بند …