الزامات تطابقی

الزامات تطابقی برای آشنایی با الزامات تطابقی در ایزو 14001 متن زیر را مطالعه فرمایید. الزام نیاز یا انتظاری که بیان شده ، عموما متداول یا الزامی است. یادآور :1 عموما متداول به معنی آن است که دلالت ضمنی بر نیاز یا انتظار موورد بحث برای سازمان و طرف های …