الاغ باهوش

الاغ باهوش متن زیر مطالبی مدیریتی را در مورد الاغ باهوش ارائه می نماید:     یک گروه از اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه با گروهی از کشاورزان سنتی در یک منطقه بسیار عقب مانده مکزیک کار می کردند این گروه می خواستند به بهتر شدن محصولاتشان کمک کنند …