من اینطوری عوض شدم

من اینطوری عوض شدم ←به مدت چندين سال همسرم به یک اردوگاه در صحرای (ماجوی) کالیفرنيا فرستاده شده بود،من برای اینکه نزدیک او باشم، به آنجا نقل مکان کردم واین درحالی بود که از آن مکان نفرت داشتم. گرما طاقت فرسا بود ←همسرم برای مانور اغلب در صحرا بود و …

رهبری اقیانوس آبی

رهبری اقیانوس آبی         مطمئنا مدیران نمی‌خواهند رهبران ضعیفی باشند. مشکل این است که آنها درک روشنی از اینکه چه تغییراتی لازم است تا بهترین عملکرد را در هر نفر شناسایی کند و به بیشترین اثر‌گذاری برسد، ندارند،ما معتقدیم رهبران سازمانی می‌توانند از طریق رویکردی که آن …

رهبری اقیانوس آبی

رهبری اقیانوس آبی       مطمئنا مدیران نمی‌خواهند رهبران ضعیفی باشند مشکل این است که آنها درک روشنی از اینکه چه تغییراتی لازم است تا بهترین عملکرد را در هر نفر شناسایی کند و به بیشترین اثر‌گذاری برسد، ندارند. رهبران سازمانی ما معتقدیم رهبران سازمانی می‌توانند از طریق رویکردی …

تشریح کپسولی استراتژی اقیانوس آبی در تدوین استراتژی

تشریح کپسولی استراتژی اقیانوس آبی در تدوین استراتژی     برداشت از کتاب کپسول مدیریت استراتژیک یکی از رویکردهای نوین در زمینه تدوین استراتژی، رویکرد اقیانوس آبی می باشد؛ این رویکرد بتوسط آقای پروفسور چان کیم و خانم پروفسور رنه مابورنه ابداع گردید؛ آقایان پروفسور کاپلان و نورتون، این رویکرد …