مفهوم عدم انطباق ، اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

مفهوم عدم انطباق ، اقدام اصلاحی و پیشگیرانه در متن زیر مفهوم عدم انطباق ، اقدام اصلاحی و پیشگیرانه تشریح گردیده است. با ما همراه شوید. عدم انطباق : برآورده نشدن يک الزام که در ارتباط با الزامات قانوني و سازماني ، شرح وظایف و … در یک واحد یا …

عدم انطباق و اقدام اصلاحی

انطباق برآورده شدن یک الزام یادآوری 1: در زبان انگلیسی با لغت Conformance هم معنی است اما منسوخ شده است. در فرانسه با لغت Compliance هم معنی است اما منسوخ شده است.   عدم انطباق برآورده نشدن یک الزام (3.03)    اقدام اصلاحی اقدامی برای حذف علت یک عدم انطباق …