اقدامات پيشگيرانه

اقدامات پيشگيرانه اقدامات پيشگيرانه در سيستم مديريت کیفیت مي تواند از طريق منابع اطلاعاتي مختلف كه نشان دهنده علل بالقوه عدم انطباقها مي باشند تعريف و پيگيري گردد. اين منابع اطلاعاتي عمدتا از ورودي هاي تعريف شده مطابق بندهاي جدول صفحه قبل و يا از گزارشات تحليلي و آماري ارائه …