سیستم اقتصادی چیست؟

سیستم اقتصادی چیست؟ سیستم اقتصادی چیست؟ یک کشور به طرق مختلی بر مدیریت منابع انسانی تاثیر می گذارد . فرهنگ کشور ارتباط نزدیکی با سیستم اقتصادی آن کشور است و این دو سیستم انگیزه های لازم برای توسعه سرمایه انسانی را فراهم میسازد . در سیستم های اقتصادی سوسیالیست به …

سرمقاله‌ای از دکتر مسعود نیلی

سرمقاله‌ای از دکتر مسعود نیلی گسترش سریع ویروس کرونا، چالش‌های مهمی را برای کشور ما به وجود آورده است، مهار این مشکل به میزان قابل توجهی وابسته به همراهی آحاد مردم با درخواست‌ها و توصیه‌های مسئولان ذیربط در زمینه تغییر در شیوه زندگی است،اعمال این تغییر در درجه اول نیازمند …