اقتدار مدیریتی و رهبری

اقتدار مدیریتی و رهبری اقتدار مدیریتی و رهبری از مباحث مهمی می باشد که می بایست به آن توجه نمود: اقتدار و ابهت، اصلی جدایی‌ناپذیر از مدیریت موفق است و افراد مهربان و دل‌نازک نمی‌توانند در این حوزه پیشرفت قابل توجهی داشته باشند. رهبران برای داشتن رابطه‌ی ایده‌آل با افراد …