افزایش اعتماد به نفس سازمانی

افزایش اعتمادبه نفس سازمانی بزای افزایش اعتماد به نفس سازمانی به موارد زیر توجه نمائید:   “نه” بگویید تحقیقات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا نشان داد که هر چقدر نه گفتن برایتان دشوارتر باشد احتمال اینکه به اضطراب، فرسودگی شغلی و حتی افسردگی دچار شوید، بیشتر می شود. کاهش اعتماد …