منابع انساني

منابع انساني متن زیر مطالبی را در مورد منابع انساني ارائه می نماید: ◊همه افراد حق دارند و علاقمند هستند که از نتايج عملکرد روزانه خود آگاه باشند،اين مسأله در مورد کارکنان وجه ديگري هم پيدا مي‌کند و آن اينست که کارکنان علاقه دارند از نظرات سازمان در مورد خود …