چرا آموزش بهتر از تحصیلات است؟

چرا آموزش بهتر از تحصیلات است؟       بیشتر افراد دوران مدرسه را به عنوان بهترین دوران زندگی خود معرفی می‌کنند آن‌ها خوش‌گذرانی‌ها و دوستی‌ها را به یاد دارند، اما آیا از آن چیزهایی که به آن‌ها آموزش داده شده است در زندگی خود استفاده می‌کنند؟ هدف مدرسه هدف …