برخورد با همه انواع کارکنان

هیچ روش واحدی برای برخورد با همه انواع کارکنان وجود ندارد؟ هیچ روش واحدی برای برخورد با همه انواع کارکنان وجود ندارد؟با ما همراه بمانید: مدیران بزرگ سعی می‌کنند به‌گونه‌ای رفتار کنند که خود کارکنان دوست دارند با آنها رفتار شود،مدیران بزرگ با این رویکرد در عمل برای کارمندانشان ارزش …