مدل MBTI

 ویژگی شخصیتها بر اساس مدل MBTI ویژگی شخصیتها بر اساس مدل MBTI را  در متن زیر مطالعه بفرمایید: افراد درونگرا(introversion) ۱) از تنهایی انرژی میگیرند ۲) نمیخواهند کانون توجه باشند ۳) شنونده های خوبی هستند افراد برونگرا(extraversion) ۱)از تعامل با دیگران لذت میبرند ۲)بیش از انکه گوش بدهند حرف میزنند ۳)دوست …