۶ درس بزرگ در مورد ثروت

۶ درس بزرگ در مورد ثروت که پدرت هیچ‌وقت یادت نداد! ۶ درس بزرگ در مورد ثروت که پدرت هیچ‌وقت یادت نداد!با ما همراه بمانید: 1)درس اول | افراد معمولی از تلویزیون الگو میگیرند، افراد ثروتمند از کتاب ♦درخانه افراد معمولی همیشه تلویزیون روشن است،پس آنها شبانه روز تحت تاثیر …