افراد کم سواد میلیاردر

چرا افراد کم سواد میلیاردر می‌شوند؟ چرا افراد کم سواد میلیاردر می‌شوند؟با ما همراه بمانید: در حالی که افراد متخصص برای همیشه کارمند باقی می مانند؟ ◊متخصص شدن می‌تواند فواید بسیار زیادی داشته باشد، اما احتمال اینکه این تخصص، بخواهد بر قابلیت تفکر خلاق تان اثربگذار بسیار زیاد است! تحقیقات …