نیاز افراد به داشتن قدرت

نیاز افراد به داشتن قدرت نیاز افراد به داشتن قدرت را در متن زیر مطالعه بفرمایید: مك كللند معتقد است خصوصیات افرادی كه نیازهای بالایی به قدرت دارند عبارتست از: 1) وجود میل به هدایت و كنترل دیگران 2) علاقه به داشتن رهبر–پیرو (رئیس–مرئوس) عملكرد برتر تحقیقات نشان می دهد …