استخدام افراد عالی را یاد بگیرید

استخدام افراد عالی را یاد بگیرید     جذب افراد -جذب افراد خوب و حفظ آنها در سازمان یک مهارت اساسی در کار است. شاید هم بتوان گفت مهمترین مهارت مدیریتی است. -خبر خوب اینکه خوشبختانه این مهارت هم مانند هر مهارت دیگری در دنیای کسب و کار قابل یادگیری …