تعريف مديريت سايه

تعريف مديريت سايه     “مدیریت سایه شکلی از اعمال مدیريت است كه دستور دهنده واقعي حضور فيزيكي مشهود ندارد. لكن در قالب و چهره ديگران امر و دستور میدهد.” از نمادهاي بارز مديريت سايه : ۱- فرد يا افراد صاحب قدرت و نفوذ ۲- گروههاي سياسي ـ احزاب سياسي، …