به افراد بی کفایت بها ندهید

به افراد بی کفایت بها ندهید به افراد بی کفایت بها ندهید برای همین موضوع می توانید متن زیر را می توانید: ◊کارمندان سخت کوش و شایسته همواره می خواهند که با افراد حرفه ای و هم تراز با خودشان کار کنند،اگر مدیران نتوانند از پس این کار دشوار یعنی …