سی ویژگی افراد با پِرنسیپ

سی ویژگی افراد با پِرنسیپ سی ویژگی افراد با پِرنسیپ را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: ۱-به هر قیمتی، ثروتمند نمی­ شوند؛ ۲-به هر قیمتی، پُست خود را حفظ نمی­ کنند؛ ۳-در رابطه با موضوعات و افراد، همه جا یک نوع سخن می­ گویند؛ ۴-کارهای خوبِ خود را …