فرآیند رهبر شدن در سازمان ها

فرآیند رهبر شدن موفقیت درگرو ایده ها، روابط و ماجراجویی است؛ – ایده ها مبنای تغییر و سرمایه ی ذهنی هستند. – روابط باعث می شود مردم در محیطی هماهنگ و قدرت دهنده کار کنند. – ماجراجویی مردم را برای عمل، کنجکاوی و شجاعت قوی می کند. رهبران می توانند …