اشتباه های بزرگ زبان بدن

اشتباه های بزرگ زبان بدن اشتباه های بزرگ زبان بدن را در متن زیر مشاهده بفرمایید:     “زبان بدن یک ابزار بسیار قدرتمند است. ما قبل از اینکه سخن بگوییم، زبان بدنمان سخن می گوید، و ظاهرا 80 درصد از آنچه در یک محاوره می فهمید با زبان بدن …