مدیران بهره‌ور

ویژگی مدیران بهره‌ور         آیا شما مدیر کارآمد و بهره‌وری هستید؟ ویژگی مدیران بهره‌ور 1. فرهنگ سازمانی، فرهنگ ملی و فرهنگ جهانی را به خوبی می‌شناسد و برای رسیدن به توسعه فرهنگی با دانایی عمل می‌کند. 2. به تمام زوایای کار و محیط پیرامون خود نگاه سیستمی …