بردن آبرو در محل کار

بردن آبرو در محل کار متن زیر مطلبی را در مورد بردن آبرو در محل کار برای شما عزیزان ارائه می نماید: این کارها شهرت شما را در محیط کاری تان تخریب می کنند, از این رفتارها دوری کنید: ۱– قبول کردن یک پیشنهاد کاری و سپس انصراف از آن …