اصول یادگیری زبان بدن

اصول یادگیری زبان بدن اصول یادگیری زبان بدن را در متن زیر مطالعه بفرمایید:   قسمت اول 1- با آرامش درتمام مراحل صحبت، حرکات ریز بدن و چهره و چشم طرف مقابل را زیر نظر بگیری 2- هرمانعی که مزاحم حرکت یا فکر آزادانه شماست، برطرف کنید 3- مواظب ۴ …

اصول یادگیری زبان بدن

اصول یادگیری زبان بدن: اصول یادگیری زبان بدن به شرح زیر می باشد:   1- حس روحی مثبت داشته باشید 2- لباس زیبا و آراسته مخصوص مذاکره و ملاقات داشته باشید/مودب و موقر دیده می شوید 3- مدل موی متعارف داشته باشید/ با موی تمیز، نکته بین و ظریف دیده …

اصول یادگیری زبان بدن

اصول یادگیری زبان بدن:     اصول یادگیری زبان بدن را در متن زیر دنبال کنید: 1- با آرامش درتمام مراحل صحبت، حرکات ریز بدن و چهره و چشم طرف مقابل را زیر نظر بگیری 2- هرمانعی که مزاحم حرکت یا فکر آزادانه شماست، برطرف کنید 3- مواظب ۴ دقیقه …