فن بیان

  فن بیان  برخی معیارها در اخلاق گفت‌و‌گو و فن بیان  1- برای همگان حق متفاوت بودن و متفاوت ماندن قائل باشیم. 2- کوشش نکنیم به هر طریق ممکن، سخن خود را به کرسی بنشانیم. 3- در یک گفت‌و‌گو، بیش از هر چیز نیازمند بردباری و شکیبایی هستیم. 4- از …