آیا دانش نهفته قابل مدیریت کردن است؟

آیا دانش نهفته قابل مدیریت کردن است؟  آیا دانش نهفته قابل مدیریت کردن است؟ دانش فقط متعلق به مدیران و متخصصین شرکت ها نیست بلکه پراکنده و پخش شده در سطح سازمان می باشد به عبارت دیگر تمام افراد سازمان دارای دانش می باشند که این دانش شامل دانش نهفته …

با اصول مدیریت منابع انسانی کلاسیک نمی توان منابع انسانی خلاق را مدیریت کرد!

با اصول مدیریت منابع انسانی کلاسیک نمی توان منابع انسانی خلاق را مدیریت کرد! سازمان خلاق یک شرکت فرهنگی نوین است که به دنبال مزایای اقتصادی از طریق به کارگیری خلاقیت، دانش و اجرای نوآوری کارکنان خویش است. ?منابع انسانی اصلی ترین مولفه در یک سازمان خلاق به شمار می …