مدیریت مالی

مدیریت مالی    هفت اصل کلیدی مدیریت مالی تعدادی از اصول حسابداری هستند که اساس گزارش دهی و مدیریت مالی را تشکیل می دهند. این اصول یک چهارچوب استاندارد را از طریق اسناد حسابداری ایجاد شده را ممکن می سازند. در ادامه به بیان این اصول پرداخته ایم. نهاد مستقل …