اصول تهیه یک خط مشی خوب برای یک سازمان چیست؟

اصول تهیه یک خط مشی خوب برای یک سازمان چیست؟ اصول تهیه یک خط مشی خوب برای یک سازمان را در متن زیر دنبال کنید؛ موارد زیر در مورد اصول تهیه خط مشی برای سازمان می باشد: +هیچ الزامی در رابطه با نحوه تدوین خط مشی کیفیت وجود ندارد. +خط …